Baner konkursu recytatorskiego

 

ROK ROMANTYZMU POLSKIEGO

 

Gorlickie Centrum Kultury, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączy zapraszają do udziału w 67.Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje odbędą się 10 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Zapis nie dotyczy akompaniatorów.

 

Warunki udziału w Konkursie są następujące:

 1. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

 

67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

– młodzieży szkół ponadpodstawowych;

– dorosłych.

 1. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
 2. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar obejmuje:

– 3 utwory śpiewane

– 1 utwór recytowany.

 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

 1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 2. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
 3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady :

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

Karty zgłoszenia wraz ze zgodami RODO (na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku) prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 3 marca br. (czwartek) na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice  (decyduje data stempla pocztowego).

 

Regulamin

Karta zgłoszenia – turniej RECYTATORSKI, turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Karta zgłoszenia – turniej POEZJI ŚPIEWANEJ

Karta zgłoszenia – turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Pismo przewodnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – dotyczy osoby niepełnoletniej (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika – dotyczy osoby pełnoletniej

 

W związku z panującą pandemia wirusa COVID-19 wszystkie przybyłe na konkurs osoby zobowiązane są do stosowania się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

– Konkurs jest wydarzeniem zamkniętym dla widzów. Mogą w nim uczestniczyć wyłączne osoby zakwalifikowane przez organizatora + jeden opiekun z danej placówki.

– Każdy uczestnik i opiekun zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji rąk przy użyciu środków znajdujących się w budynku GCK oraz do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania na terenie GCK. Wyjątkiem jest prezentacja konkursowa na scenie, gdzie maseczka uniemożliwiłaby prezentację.

– GCK zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do budynku osobom nieposiadającym ww. środków ochrony.

– GCK zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury osobom wchodzącym do budynku.

– Każdy uczestnik i opiekun wchodzący do budynku GCK jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osoba zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności), zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wejścia na teren GCK.

Ww. oświadczenie można wcześniej pobrać ze strony organizatora, wydrukować i podpisać i złożyć w dniu konkursu. Będzie również możliwość uzupełnienia oświadczenia przy wejściu do budynku GCK.

– Wraz z oświadczeniem uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przekazanie udostępnionych danych osobowych odpowiednim służbom sanitarnym w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego podczas Konkursu.

– W przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie składa opiekun prawny.

– Udział w konkursie i wejście na teren GCK jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu i zasad w nim określonych.

– Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu i niestosujące się do uwag i zaleceń obsługujących konkurs mogą zostać poproszone o opuszczenie budynku GCK.

 

 

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content