Gorlickie Centrum Kultury, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapraszają do udziału w 68.Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje odbędą się 12 marca 2024 r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki /
wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Zapis nie dotyczy akompaniatorów.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:
1. Przygotowanie i zgłoszenie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach:
– recytatorskich,
– poezji śpiewanej,
– teatrów jednego aktora
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II Regulaminu).
Repertuar wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniony.
2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
Karta zgłoszenia może być złożona tylko w jednym województwie. Zapis ten obejmuje również przeglądy w Wojsku Polskim i Polskim Związku Niewidomych (dział IV Regulaminu).

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych / rejonowych, wojewódzkich.

TURNIEJ RECYTATORSKI

  1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
    – młodzieży szkół ponadpodstawowych;
    – dorosłych
  2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę.

Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Komisja Konkursowy może
zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar obejmuje:
– 3 utwory śpiewane
– 1 utwór recytowany.

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 recytowany oraz może zgłosić jako dodatkowy – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do  3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6. Utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas występu nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collagé tekstów).
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Karty zgłoszenia oraz zgody RODO (na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku) prosimy przesyłać do dnia 1 marca /piątek/ 2024 roku
na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Plac Kościelny 2, 38-300 Gorlicedecyduje data stempla pocztowego.

Informujemy, że liczba zgłoszeń z jednej placówki nie może przekraczać 10 kart we wszystkich turniejach, w tym w turnieju recytatorskim liczba zgłoszeń nie może przekraczać 5-ciu wykonawców (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

Regulamin

Karta zgłoszenia – turniej POEZJI ŚPIEWANEJ

Karta zgłoszenia – turniej RECYTATORSKI, turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Karta zgłoszenia – turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – dotyczy osoby niepełnoletniej (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika – dotyczy osoby pełnoletniej

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content