Od 25 maja 2020 roku rozpoczynamy ponowne uruchamianie działalności świetlic Gorlickiego Centrum Kultury, które ze względu na sytuację epidemiologiczną będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie według następujących zasad:

 • Skorzystanie z opieki świetlic GCK możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 • Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko na wcześniej ustaloną z instruktorem godzinę.
 • Dziecko pozostaje w świetlicy przez 1 godzinę, po upływie której Rodzic/Opiekun jest zobowiązany niezwłocznie je odebrać.
 • Po godzinie przebywania dziecka w placówce odbywa się dezynfekcja przedmiotów oraz wietrzenie sali.
 • Dziecko nie może przynosić ze sobą zabawek oraz zbędnych przedmiotów.
 • Zajęcia odbywają się tylko w pomieszczeniach świetlicy. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki (np. wyjście do kina, spacer do parku itp.).
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi 4 mna 1 dziecko
 • Dzieci oraz Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 • Dzieci oraz Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzeganie zasad sanitarnych – zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek); dezynfekcji rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu (zapewniamy płyn dezynfekujący, nie zapewniamy rękawiczek).
 • Obowiązuje ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez Rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia (Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć).
 • Do budynku świetlicy wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Instruktor będzie zgłaszał Rodzicowi/opiekunowi wszelkie niepokojące objawy choroby. Po zgłoszeniu należy niezwłocznie odebrać dziecko ze świetlicy.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicy GCK jest podpis Rodzica/opiekuna dziecka oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do powyższych zasad.
 • Podopieczni powyżej 13 roku życia mogą przebywać w placówce tylko
  i wyłącznie po przedłożeniu podpisanego przez rodzica/opiekuna oświadczenia.

Zasady obowiązujące podczas przebywania na terenie świetlic osiedlowych prowadzonych przez GCK:

 1. przestrzeganie zasad sanitarnych – zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek);
 2. dezynfekcja rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu (zapewniamy płyn dezynfekujący, nie zapewniamy rękawiczek);
 3. poddanie się przy wejściu obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała (osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły wejść do budynku);
 4. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 2 m;
 5. poruszanie się wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku;
 6. ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez Rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia (Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć);
 7. do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie świetlic osiedlowych prowadzonych przez Gorlickie Centrum Kultury.

Do czasu odwołania stanu epidemii obowiązują nowe Regulaminy zajęć dostępne na stronie internetowej oraz u instruktorów.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content