06
Maj
08:00
Dom Polsko-Słowacki
Rynek 1

Gorlice, Małopolskie 38-300 Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

KONKURS NA DZIERŻAWĘ LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU DOMU POLSKO-SŁOWACKIEGO W GORLICACH

Dyrektor Gorlickiego  Centrum Kultury  ogłasza dwuetapowy konkurs na dzierżawę lokalu gastronomicznego w budynku Domu Polsko – Słowackiego w Gorlicach, Rynek 1

Nazwa i adres Wydzierżawiającego: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, tel. 018 353-56-95

Przedmiotem  konkursu jest dzierżawa lokalu gastronomicznego w  budynku Domu Polsko – Słowackiego. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 139 m2

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres nie krótszy  niż 5 lat

Cena wywoławcza 1 m2 miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi netto 4,00 zł, plus należny podatek VAT. Czynsz nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu.

Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 3000 zł. w pieniądzu na rachunek bankowy Gorlickiego Centrum Kultury  14124047481111000048818496 lub w kasie Gorlickiego Centrum Kultury w terminie nie później niż 3 dni przed  upływem terminu składania ofert.

W konkursie mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) prowadzą działalność gospodarczą w dowolnej formie dopuszczonej przepisami prawa

b) faktycznie realizują usługi gastronomiczne od co najmniej 3 lat.

c) posiadają zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach

d) nie mają wszczętego postępowania egzekucyjnego, postępowania upadłościowego, postępowania układowego, nie ogłosili  likwidacji bądź upadłości

Osobami   do kontaktu w sprawie ofert oraz okazywania w/w lokalu są Adam Nowak tel. 018 353-56-95 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 16.00 i Krzysztof Szadkowski tel. 018 353-50-28  od wtorku do  piątku w godz. 9.00 – 17.00  w soboty  w godz. 8.00 -16.00

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną Ofertę, najpóźniej do dnia  11.06.2008 r., do godziny 10.00 osobiście w sekretariacie Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, w  zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs dzierżawy lokalu gastronomicznego w budynku Domu Polsko – Słowackiego w Gorlicachoraz opatrzonej nazwą i adresem Oferenta lub pocztą w podwójnych kopertach, przy czym koperta wewnętrzna winna być zaklejona
i oznakowana w/w napisem. Decyduje data wpływu do GCK-u.

Oferta powinna być przygotowana przez Oferenta w języku polskim  i musi zawierać szczegółowy opis koncepcji prowadzenia działalności gastronomicznej w tym między innymi:

a) kartę dań zawierającą tradycyjne dania kuchni polskiej i słowackiej w tym min. 5 potraw słowackich i min. 5 potraw polskich  z podaniem receptury tych potraw oraz przynajmniej po jednym gatunku piwa słowackiego i polskiego browaru

b) opis sposobu podania potraw, propozycję nakryć stołów restauracyjnych itp., które powinny stanowić również element promocji Polski i Słowacji

c) krótki opis dotychczasowej działalności gastronomicznej.

Otwarcie Ofert nastąpi w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach ul. Michalusa 4 w dniu 11.06. 2008 r. o godzinie 10.15.

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych Ofert pod względem zgodności złożonych dokumentów z wymogami określonymi w Warunkach Konkursu. Przy ocenie ofert brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) proponowana wysokość czynszu – 0- 30 pkt.

b) doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług gastronomicznych – 0- 25 pkt.

c) opis koncepcji prowadzenia działalności gastronomicznej złożonej przez Oferenta  zawartej w dokumentach opisanych w Warunkach Konkursu w punkcie 18 a,b,c,d, 0- 45 pkt

Warunki Konkursu są zamieszczone na stronach internetowych www.gck.gorlice.pl www.dompolskoslowacki.eu  www.gorlice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

Dokumenty do pobrania:
warunki konkursu

prowizorium umowy
plan lokalu
załącznik

fot lokalu

Szczegóły

Data:
6 maja 2008
Czas:
08:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia