26
luty
26 lutego 2008 08:00 — 15 kwietnia 2008 08:00
Stowarzyszenie „MARATON”
ul. Biecka 10

Gorlice, Małopolskie
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

„NAFTOWE KLIMATY”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie „MARATON” Gorlice zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „NAFTOWE KLIMATY”.

PATRONAT:

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Izba Gospodarcza Gazownictwa

Poseł Andrzej Czerwiński, Poseł Witold Kochan,

Starosta Powiatu Gorlickiego, Burmistrz Miasta Gorlice

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAFTOWE KLIMATY”

organizowanego w ramach Weekendu Naftowego, imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla upamiętnienia  światowych początków przemysłu naftowego.

Przedmiotem fotografii konkursowej powinny być szeroko pojęte elementy polskiego naftownictwa i gazownictwa, w tym zarówno elementy historyczne jak i aktualnie eksploatowane, a także ludzie związani z tą branżą przemysłu.

I. CELE I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAFTOWE KLIMATY”

 1. Promocja historyczno-kulturowych tradycji przemysłu naftowego na Ziemiach Polskich.
 2. Dokumentacja i artystyczna prezentacja w fotografii:

–         początków rozwoju przemysłu naftowego;

–         istniejącego krajobrazu przemysłu naftowego w Polsce- Światowej Kolebce Przemysłu Naftowego;

–         przemysłu rafineryjno-petrochemiczny w jego aktualnym kształcie;

–         producentów maszyn i narzędzi wiertniczych;

–         stacji paliw;

–         istniejących skansenów związanych z przemysłem naftowym, zgromadzonych w nich urządzeń i innych pamiątek;

–         pracowników i ludzi związanych z gazownictwem i naftownictwem

 1. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu
 2. Zorganizowanie wernisażu – wystawy towarzyszącej Weekendowi Naftowemu.
 3. Zorganizowanie wystaw pokonkursowych na terenie całego kraju.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 2. Każdy z autorów może nadesłać drogą pocztową lub przekazać do biura organizatora  nie więcej niż 4 prace, w tym dopuszcza się 1 zestaw wielo-zdjęciowy /3 fotografie w zestawie /, które traktowane będą jako jedna praca konkursowa.
 3. Zalecany przez Organizatorów format zdjęć – 30×40 cm, odbitki wykonane na papierze fotograficznym, fotografie mogą być czarno-białe, kolorowe lub w sepii.
 4. Przekazane fotografie na konkurs nie mogą być modyfikowane poprzez  fotomontaż.
 5. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: tytuł, miejsce i obiekt fotografowany, godło autora (nazwa własna)
 6. Fotografie przesłane na konkurs fotograficzny przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 7. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem konkursu bez danych teleadresowych autora, należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:

Stowarzyszenie „MARATON” Gorlice

Biecka 10

38-300 Gorlice

w terminie do 15 kwietnia 2008 roku.

 1. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonych do konkursu, wyraża zgodę na prezentowanie i wykorzystywanie fotografii przez Organizatora, a także  wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych  i adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
 2. Podpisana karta zgłoszeniowa jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 3. Fotografie bez metryczki lub  karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Regulamin i kartę zgłoszenia można otrzymać w biurze organizatora konkursu / ul. Biecka 10, 38-300 Gorlice/ lub pobrać ze strony internetowej www.biegnaftowy.pl
 5. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0-18-352 02 00 ,tel. kom. 0 784 589 079, e-mail: biuro@biegnaftowy.pl lub osobiście w siedzibie organizatora.
 6. Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Janusz Sobczyk -Dyrektor Weekendu Naftowego

Grzegorz Rybczyk- Biuro Prasowe

Andrzej Bara – komitet organizacyjny

Leszek Brzozowski – komitet organizacyjny

III.               ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę  pokonkursową. Decyzja i ustalenia Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych na łączną sumę 3100 zł oraz wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

I. 1500,-

II. 800,-

III. 500,-

Wyróżnienia (3) rzeczowe lub finansowe o wartości 100,- każde

W przypadku pozyskania większych środków nagrody mogą ulec zwiększeniu.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej       otrzymają pamiątkowe medale.

 1. Osoby nagrodzone i wyróżnione oraz autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu, terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej, która planowana jest w sali wystawowej Domu Polsko- Słowackiego w Gorlicach, Rynek 1
 2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.

ORGANIZATOR

Opr. A.B. L

KARTA ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

” NAFTOWE KLIMATY”

 

 1. Godło ………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………

 

 1. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Zawód wykonywany ……………………………………………………………………………………..

 

 1. Tel. ………………………………………………………… tel. kom. ………………………………………

 

 1. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lp.

Tytuł pracy

Format

Uwagi Organizatora

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

Zestaw (nieobowiązkowy)

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego „NAFTOWE KLIMATY” i akceptuję jego treść. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych- imię i nazwisko, adres zamieszkania-  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, z późn. Zm.

 

…………………………………………                                                         ……………………………………………..

data                                                                                                                          czytelny podpis                                                                                                                                                            autora  fotografii

Szczegóły

Początek:
26 lutego 2008 / 08:00
Koniec:
15 kwietnia 2008 / 08:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia