11
luty
11 lutego 2019 10:00 — 12 lutego 2019 16:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12., Gorlice, Małopolskie
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

V GORLICKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Regulamin V Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w roku szkolnym 2018/2019.

 

I.Organizator:

Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP

II.Współorganizatorzy:

 • Gorlickie Centrum Kultury
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
 • Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego
 • Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach

III. Cel Konkursu:

 • Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • Pogłębienie miłości do Ojczyzny
 • Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów
 • Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, czasem zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu

IV. Uczestnicy Konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich z Subregionu Sądeckiego.

2.Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I – VI
 • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjalnej oraz uczniowie szkół średnich

3.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • solistów
 • zespołów

4.Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych.

V. Lista utworów obowiązkowych (nuty w załączniku nr 1):

 • Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
 • Hymn Pierwszej Brygady – 4 zwrotki
 • Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
 • Rota – 3 zwrotki
 • Boże coś Polskę – 4 zwrotki

VI. Przebieg Konkursu

1.Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 11-12 lutego 2019 r. (poniedziałek-wtorek), od godz. 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12.

2.Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.

3.Obowiązywać będzie wykonanie w języku polskim z pamięci 2 utworów:

–    jeden wylosowany utwór lub część utworu z listy utworów obowiązkowych

–    jeden utwór o tematyce patriotyczno-historycznej wybrany przez uczestnika

4.Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.

5.Wykonywanie utworów może odbywać się:

 • a capella;
 • przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy zgłoszeniu), jednakże akompaniator nie jest traktowany jako uczestnik konkursu.
 • przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury min. 2 tygodnie przed przesłuchaniami).UWAGA! Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego pliku Mp3.

6.Odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych.

7.Komisja konkursowa liczy 5 osób. Werdykt Komisji jest ostateczny.

8.Komisja konkursowa oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru;
 • znajomość tekstu i melodii utworu wylosowanego;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
 • brzmienie i technika wokalna;
 • interpretacja utworów;
 • ogólny wyraz artystyczny.

9.Każdy z uczestników otrzymuje od organizatorów upominek.

10.Nagrodą w kategorii solistów dla zdobywców I miejsc jest wyjazd wraz z opiekunem na dwudniową wycieczkę do Warszawy zorganizowaną w czerwcu 2019 r., a miejsca II i III otrzymują nagrody książkowe.

11.Nagrodą w kategorii zespołów dla zdobywców I miejsc jest zaproszenie wraz z opiekunem do Stadniny Koni Huculskich ,,Gładyszów” w Regietowie, w uzgodnionym terminie na zwiedzanie Stadniny Koni Huculskich, wycieczkę saniami lub bryczkami i ognisko.

VII.  Ochrona danych osobowych:

1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana, dziecka/podopiecznego są: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 01 13, e-mail: Bartus@sejm.pl; Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl; Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 12, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 14 72, e-mail: sekretariat@psmgorlice.pl.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).

2.Administratorzy danych osobowych powołali inspektorów ochrony danych nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektorów ochrony danych są następujące: Pan Sylwester Firszt, tel. 18 35 51 220, e-mail: firszt@um.gorlice.pl.; Pani Dorota Myszkowska-Janik, tel. 18 352 14 72, e-mail: d.janik@psmgorlice.pl.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych (załącznik nr 3).

4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.Uczestnik konkursu i opiekun zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

6.Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. będą zbierali od uczestników następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • wiek,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa szkoły/placówki, klasy,
 • imię i nazwisko opiekuna.

7.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9.Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

11.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach konkursu.

12.Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

13.Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. wdrożyli odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

VIII. Postanowienia końcowe:

1.Laureaci I miejsca nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w koncercie podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r. (niedziela) w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.

2.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach ustalonych przez Organizatora i Współorganizatorów tj. Gorlickie Centrum Kultury oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach (załącznik nr 4).

3.Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.

4.Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszeń (załącznik nr 2) osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do dnia 11 stycznia 2019 r. do sekretariatu Gorlickiego Centrum Kultury, 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4, tel. 18 35 35 695; e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl.

5.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 01.02.2019 r.

6.Warunkiem dopuszczenia do przesłuchań konkursowych jest posiadanie potwierdzenia zgłoszenia z Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś.

7.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Informacji dodatkowych udziela:

 • Pracownik Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w Gorlicach ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, tel./fax 18 352 01 13 w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 9.00 do 15.00, e-mail:Barbara.Bartus@sejm.pl
 • Pan Bogusław Urzędowski w Gorlickim Centrum Kultury ul. Michalusa 4, tel.662 108 846, 18 353 56 95 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.30, e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszenia (załącznik nr 2)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba pełnoletnia (załącznik nr 3)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia (załącznik nr 3)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – osoba pełnoletnia (załącznik nr 4)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – osoba niepełnoletnia (załącznik nr 4)

 

Piosenki do pobrania:

„Boże coś Polskę”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Pierwsza brygada”, „Rota”, „Warszawianka 1831” (załącznik nr 1).

 

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Hymn Pierwszej Brygady d – moll

Hymn Pierwszej Brygady e – moll

Hymn Pierwszej Brygady fis – moll

Hymn Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d- moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

 

LISTA UCZESTNIKÓW WG KOLEJNOŚCI WYSTĘPÓW

 

Szczegóły

Początek:
11 lutego 2019 / 10:00
Koniec:
12 lutego 2019 / 16:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia