17
luty
10:00 — 17:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12., Gorlice, Małopolskie
Ładowanie Wydarzenia
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

 

VI GORLICKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Lista uczestników biorących udział w przesłuchaniach pierwszego dnia konkursu (17.02.2020 r.)

Lista uczestników biorących udział w przesłuchaniach drugiego dnia konkursu (18.02.2020 r.)

 

VI Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Dra Jarosława Szarka.

Regulamin VI Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w roku szkolnym 2019/2020.

 

I. Organizator:

Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP.

II. Współorganizatorzy:

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
 • Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach  
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach
 • Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego

III. Cel Konkursu:

 • Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków.
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
 • Pogłębienie miłości do Ojczyzny.
 • Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów.
 • Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, czasem zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu.

IV. Uczestnicy Konkursu:  

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Miasta Nowy Sącz. 
 2. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych klas I – IV
 • uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII
 • uczniowie szkół średnich
 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 • solistów
 • zespołów

4. Każda szkoła może zgłosić, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych, maksymalnie dwóch uczestników w kategorii solistów w danej        grupie wiekowej i dwóch uczestników w kategorii zespołów.

 

V. Lista utworów obowiązkowych (nuty w załączniku nr 1):

 • Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
 • Hymn Pierwszej Brygady – 4 zwrotki
 • Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
 • Rota – 3 zwrotki
 • Boże coś Polskę – 4 zwrotki
 • Piechota – 3 zwrotki

VI. Przebieg Konkursu

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-18 lutego 2020 r. (poniedziałek-wtorek) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Walerego Wróblewskiego 12. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
 2. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Obowiązywać będzie wykonanie w języku polskim z pamięci 2 utworów:

–  jeden wylosowany utwór lub część utworu z listy utworów obowiązkowych wymieniony w pkt. V – jeden utwór o tematyce patriotyczno-historycznej wybrany przez uczestnika.

 1. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.
 2. Wykonywanie utworów może odbywać się:
  • a capella;
  • przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy zgłoszeniu), jednakże akompaniator nie jest traktowany jako uczestnik konkursu.
  • przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy dostarczyć do Zespołu Szkół Muzycznych wraz z zgłoszeniem).

UWAGA! Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego pliku Mp3.

 1. Odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych.
 2. Komisja konkursowa liczy 5 osób i przewodniczą jej Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gorlicach Henryk Rąpała oraz Przedstawiciel Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.
 3. Komisja oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru wybranego;
  • znajomość tekstu i melodii utworu wylosowanego;
  • muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
  • brzmienie i technika wokalna;
  • interpretacja utworów;
  • ogólny wyraz artystyczny.
 4. Werdykt Komisji jest ostateczny.
 5. Każdy z uczestników otrzymuje od organizatorów dyplom za uczestnictwo i upominek.
 6. Nagrodą we wszystkich grupach wiekowych w kategorii solistów dla zdobywców I miejsc jest wyjazd wraz z opiekunem na dwudniową wycieczkę do Warszawy planowaną na 28-29 maja 2020 roku, a laureaci miejsca II i III otrzymują nagrody książkowe.
 7. Nagrodą w obu grupach wiekowych w kategorii zespołów dla zdobywców I miejsc jest zaproszenie wraz z opiekunem do Stadniny Koni Huculskich ,,Gładyszów” w Regietowie, w uzgodnionym terminie, na zwiedzanie Stadniny Koni Huculskich, wycieczkę bryczkami i  ognisko.

VII. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana, dziecka/podopiecznego są: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 12, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 14 72, e-mail: konkurs@psmgorlice.pl; Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 01 13, email: Barbara.Bartus@sejm.pl ; Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl;

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorzy danych osobowych powołali inspektorów ochrony danych nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do inspektorów ochrony danych są następujące: Pani Dorota Myszkowska-Janik, tel. 18 352 14 72, e-mail: d.janik@psmgorlice.pl, Pan Sylwester Firszt, tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (załącznik nr 3).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 3. Uczestnik konkursu i opiekun zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach) o konkursie i jego wynikach. 
 4. Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. zbierają od uczestników następujące dane (załącznik nr 2) :
  1. imię i nazwisko/nazwa zespołu,
  2. wiek,
  3. adres korespondencyjny,
  4. adres kontaktowy,
  5. numer telefonu,
  6. nazwa szkoły/placówki, klasy,
  7. imię i nazwisko opiekuna przygotowującego uczestnika wraz z numerem kontaktowym telefonu,
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 7. Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach konkursu.
 10. Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 11. Organizator i Współorganizatorzy wskazani w pkt. 1. wdrożyli odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Laureaci nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w koncercie podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. (niedziela) w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach ustalonych przez Organizatora i Współorganizatorów tj. Gorlickie Centrum Kultury oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach (załącznik nr 4).
 3. Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszeń (załącznik nr 2) osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do dnia 20 stycznia 2020 r. do sekretariatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 12, 38-300 Gorlice, email; konkurs@psmgorlice.pl. , tel. 18 352 14 72.
 5. Potwierdzenie przyjęcia kompletnego zgłoszenia zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 23.01.2020 r. (czwartek)
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu będą dostępne na stronach: www.gck.gorlice.pl, www.psmgorlice.pl, www.barbarabartus.pl 
 1. Warunkiem dopuszczenia do przesłuchań konkursowych jest posiadanie potwierdzenia zgłoszenia z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, o którym mowa w pkt. 5.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin

Formularz zgłoszenia (załącznik nr 2)

Nuty (załącznik nr 1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun) oraz osoby pełnoletniej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

 

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Hymn Pierwszej Brygady d – moll

Hymn Pierwszej Brygady e – moll

Hymn Pierwszej Brygady fis – moll

Hymn Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d- moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

Piechota – d-moll

Piechota – e-moll

Piechota – h-moll

Piechota – c-moll

Szczegóły

Data:
17 lutego 2020
Czas:
10:00 - 17:00
Wydarzenie Kategoria:

Nadchodzące wydarzenia