Deklaracja dostępności

Gorlickie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gck.gorlice.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Gorlickie Centrum Kultury

ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice

Tel. 18 35 35 695

E-mail: gck@gck.gorlice.pl

Adres strony internetowej: www.gck.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-16

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja kontrastowa / podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) / odwrócenie kolorów
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • podkreślenie linków
 • osadzone materiały wideo posiadają napisy dla osób niesłyszących

Treści nieodstępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej
 • podstawowych informacji o GCK w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Sprawdzenie i zastosowanie atrybutów ARIA w znacznikach HTML

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Rejman.  Adres poczty elektronicznej: promocja@gck.gorlice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 3535695. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Koordynatorzy dostępności w Gorlickim Centrum Kultury:

Dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna

Budynek: Gorlickie Centrum Kultury

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury znajduje się przy ul. Michalusa 4. Do budynku można dojechać własnym środkiem transportu bądź komunikacją publiczną (autobus). Przystanek autobusowy w kierunku Biecza znajduje się przed budynkiem Gorlickiego Centrum Kultury. Przystanek w przeciwnym kierunku znajduje się w odległości około 150 metrów.

Opis budynku Gorlickiego Centrum Kultury:

 • budynek składa się z 4 kondygnacji (piwnica, parter, I piętro, II piętro),
 • przed głównym wejściem do budynku znajduje się napis z nazwą placówki,
 • przy wejściu do budynku znajdują się 3 pary drzwi wejściowych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące (nie ma pętli indukcyjnych),
 • przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody (8 stopni), na środku których zamocowane są dwie barierki, których osoba z niepełnosprawnością może się przytrzymać chcąc dojść do głównych drzwi. Barierki znajdują się również po prawej i lewej stronie schodów przy samym budynku,
 • na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek (po użyciu którego do klienta wychodzi pracownik placówki),
 • w budynku nie ma windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • po wejściu do budynku głównym wejściem znajdują się wiatrołapy,
 • dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz, pomieszczenia i toalety na parterze budynku
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • zapewniamy komunikację z placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik zejdzie do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze.

W Gorlickim Centrum Kultury w 2021 roku rozpocznie się rewitalizacja budynku dzięki środkom finansowym uzyskanym przez Miasto Gorlice na projekt pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” uzyskanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W ramach zadania budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Świetlica Sokół znajdująca się przy ulicy Dukielskiej 73

Świetlica Sokół współużytkuje budynek przy ul. Dukielskiej 73 (przy drodze wojewódzkiej w kierunku Dukli), frontem do ulicy. Do świetlicy można dojechać własnym środkiem transportu bądź komunikacją publiczną (autobus). Przystanek autobusowy w kierunku Dukli znajduje się w odległości około 100 metrów od budynku. Przystanek w przeciwnym kierunku do centrum Gorlic ok. 40 metrów.

 • budynek nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek składa się z 2 kondygnacji (piwnica, piętro),
 • obok głównego wejścia na budynku znajduje się napis z nazwą placówki,
 • wejście do budynku jest możliwe po pokonaniu fizycznej bariery jaką są schody (6 stopni), które posiadają barierkę z lewej strony do przytrzymania się,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące (nie ma pętli indukcyjnych),
 • wejście do budynku jest jasno oświetlone, posiada daszek,
 • drzwi wejściowe nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz posiadają 2 cm próg,
 • po wejściu do budynku głównym wejściem znajduje się korytarz (150 cm x 220 cm), z korytarza do sali głównej świetlicy prowadzą drzwi o szerokości 90 cm bez progu
 • w budynku nie ma windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • szatnia i toaleta świetlicy nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Świetlica znajdująca się przy ulicy Krasińskiego 3

Świetlica Osiedlowa Gorlickiego Centrum Kultury znajduje się w lokalu na parterze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 3. Do budynku można dojechać własnym środkiem transportu, pozostawiając go na parkingu znajdującym się przy budynku świetlicy oraz na pobliskich osiedlowych parkingach z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (w odległości około 40m). Dwa przystanki autobusowe znajduje się w odległości od świetlicy około 400 m.

 • nad wejściem do lokalu znajduje się trwała tablica z napisem „Świetlica Osiedlowa GCK” oraz druga tej samej treści na ogrodzeniu w odległości 10 m od drzwi wejściowych,
 • przed drzwiami wejściowymi znajdują się dwa stopnie: pierwszy o wysokości 7 cm, drugi o wysokości 14 cm, nie ma barierki,
 • wejście do budynku jest jasno oświetlone lampą umieszczoną nad wejściem do lokalu,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące (nie ma pętli indukcyjnych),
 • lokal jest oznakowany wyjściami ewakuacyjnymi, w lokalu nie ma progów,
 • lokal składa się z 1 sali do której prowadzi korytarz o długości 560 cm i szerokości 175 cm oraz toalety,
 • do sali świetlicy wchodzi się z korytarza,
 • korytarz oraz toaleta nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do lokalu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Świetlica znajdująca się przy ulicy Pod Lodownią 12

 • przed głównym wejściem do budynku znajduje się napis z nazwą placówki,
 • lokal świetlicy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście do budynku odbywa się przez podwójne, szklane drzwi,
 • w budynku nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: Świetlica znajdująca się przy ulicy Wyszyńskiego 35

Świetlica Osiedlowa Gorlickiego Centrum Kultury znajduje się w lokalu na parterze bloku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 35. Do budynku można dojechać własnym środkiem transportu, pozostawiając go na pobliskich osiedlowych parkingach z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych bądź komunikacją publiczną (autobus). Przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 300 m.

 • nad wejściem do lokalu znajduje się trwała tablica informacyjna z napisem „Świetlica Osiedlowa”, ponadto na drzwiach lokalu zamieszczona jest informacja zawierająca nazwę placówki oraz czas jej otwarcia,
 • wejście do lokalu stanowią drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości 115 cm i wysokości 200 cm
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące (nie ma pętli indukcyjnych),
 • przy wejściu do lokalu nie ma schodów, wchodzi się do sali świetlicy bezpośrednio z osiedlowego chodnika,
 • nad wejściem do lokalu nie ma zadaszenia chroniącego przed opadami
 • lokal składa się z 2 sal i toalety,
 • w lokalu nie ma progów, dwie sale rozdziela przejście o szerokości 85 cm, zaś wejście do toalety stanowią drzwi o szerokości 80 cm
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w lokalu nie ma pętli indukcyjnej ani żadnych systemów (FM, IR, Bluetooth) ułatwiających słyszenie,
 • do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.