Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej.

VIII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej został objęty Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek.

 

I. Organizator
Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP

II. Współorganizatorzy
– Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
– Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach
– Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
– Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
– Małopolskie Kuratorium Oświaty
– Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej
– Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach

III. Partnerzy:
– Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach
– Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego
– Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie

IV. Cel Konkursu
– Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków
– Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
– Pogłębienie miłości do Ojczyzny.
– Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów.
– Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, czasem zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu.

V. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, tarnowskiego oraz Miasta Nowy Sącz.

2. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych klas I – IV
– uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII
– uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– solistów
– zespołów

4. Każda szkoła może zgłosić, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych, maksymalnie dwóch uczestników w kategorii solistów w danej grupie wiekowej i dwóch uczestników w kategorii zespołów (ilość osób w zgłaszanych zespołach nie może przekraczać 30 uczestników).

 

VI. Lista utworów obowiązkowych (nuty w załączniku nr 1):
• Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
• Pierwsza Brygada – 4 zwrotki
• Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
• Rota – 3 zwrotki
• Boże coś Polskę – 4 zwrotki
• Piechota – 3 zwrotki

 

VII. Przebieg Konkursu

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 19-20 stycznia 2023 r. (czwartek-piątek) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul.
Walerego Wróblewskiego 12.

2. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.

3. Obowiązywać będzie wykonanie w języku polskim z pamięci 2 utworów:
– jeden wylosowany utwór lub część utworu z listy utworów obowiązkowych wymieniony w pkt. V (podkłady muzyczne dostępne są na stronach internetowych organizatorów jako załączniki),
– jeden utwór o tematyce patriotyczno-historycznej wybrany przez uczestnika.

4. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.

5. Wykonywanie utworów może odbywać się:
– a capella,
– przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy zgłoszeniu), jednakże akompaniator nie jest traktowany jako uczestnik konkursu,
– przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika pendrive – podpisany pendrive prosimy dostarczyć do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach wraz ze zgłoszeniem (załączony utwór na pendrive musi być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem utworu) i zgodami RODO (na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku) – zgody dla osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Dostarczone pendrive zostaną zwrócone uczestnikom w dniu przesłuchań.

UWAGA! Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego pliku Mp3.

6. Odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych.

7. Komisja konkursowa liczy 5 osób i przewodniczą jej Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach oraz Przedstawiciel Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.

8. Komisja oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru wybranego;
– znajomość tekstu i melodii utworu wylosowanego;
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
– brzmienie i technika wokalna;
– interpretacja utworów;
–  ogólny wyraz artystyczny

9. Werdykt Komisji jest ostateczny.

10. Każdy z uczestników otrzymuje od organizatorów dyplom za uczestnictwo i upominek.

11. Nagrodą we wszystkich grupach wiekowych w kategorii solistów dla zdobywców I miejsc jest wyjazd wraz z opiekunem na dwudniową wycieczkę do Warszawy, a laureaci miejsca II i III otrzymują nagrody książkowe.

12. Nagrodą w obu grupach wiekowych w kategorii zespołów dla zdobywców I miejsc jest zaproszenie wraz z opiekunem do Stadniny Koni Huculskich
,,Gładyszów” w Regietowie, w uzgodnionym terminie, na zwiedzanie Stadniny Koni Huculskich, wycieczkę bryczkami i ognisko.

 

Postanowienia końcowe:
1. Laureaci nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w koncercie podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 26 lutego 2023 r. (niedziela) w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach ustalonych przez Organizatora i Współorganizatorów.
3. Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory
wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.
4. Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszeń (załącznik nr 2) osobiście lub listownie do dnia 11 stycznia 2023 roku do sekretariatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, ul. Wróblewskiego 12, 38-300 Gorlice. Datą graniczną jest data wpływu zgłoszenia.
5. Potwierdzenie przyjęcia kompletnego zgłoszenia zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 16 stycznia 2023 r.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu będą dostępne na stronach: www.barbarabartus.pl, www.gck.gorlice.pl oraz www.psmgorlice.pl
7. Warunkiem dopuszczenia do przesłuchań konkursowych jest posiadanie potwierdzenia zgłoszenia z Gorlickiego Centrum Kultury, o którym mowa
w pkt. 5.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i zasad w nim określonych.

 

TERMINARZ KONKURSU:
– do 11 stycznia 2023 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie;
– do 16 stycznia 2023 r. – przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia uczestnika;
– 19-20 stycznia 2023 r. – przesłuchania konkursowe;
– 26 lutego 2023 r. – koncert finałowy w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, występ laureatów i wręczenie nagród laureatom konkurs

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin VIII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej 

Karta zgłoszenia

Nuty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun prawny)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun prawny)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

 

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Marsz Pierwszej Brygady d – moll

Marsz Pierwszej Brygady e – moll

Marsz Pierszej Brygady fis – moll

Marsz Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d- moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

Piechota – d-moll

Piechota – e-moll

Piechota – h-moll

Piechota – c-moll 

 

 

 


 

 

 

Archiwum edycji:

VI Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2020 – wyniki

VI Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2020 – przesłuchania konkursowe

V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2019 – wyniki

V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2019 – przesłuchania konkursowe

IV Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2018 – wyniki

IV Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2018 – przesłuchania konkursowe

III Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2017 – wyniki

III Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej 2017 – przesłuchania konkursowe