Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO,

 

informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorlickie Centrum KulturyJózefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice NIP 738-00-11-739, REGON 001022593, tel. 18 353 56 95, e-mail: gck@gck.gorlice.pl.;

  • w GCK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sylwester.firszt@um.gorlice.pl, na nr tel. 18 35 51 220 lub korespondencyjnie na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Józefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

  • Pani/Pana dane osobowe wykonania zadań statutowych Gorlickiego Centrum Kultury zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862) i innych ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych przez Gorlickie Centrum Kultury umów i porozumień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO).

  • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, porozumień oraz zgód. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania


 

Informacja dotycząca systemu monitoringu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO,

informuję, że:

 

1) administratorem systemu monitoringu w Gorlickim Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury  jest Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl;;

2) w Gorlickim Centrum Kultury wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sylwester.firszt@um.gorlice.pl lub korespondencyjnie na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich i ochrony mienia na terenie monitorowanym;

4) podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357);

5) zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy od dnia rejestracji (nagrania);

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Dyrektora Gorlickiego Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.