Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO,

informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorlickie Centrum KulturyJózefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice NIP 738-00-11-739, REGON 001022593, tel. 18 353 56 95, e-mail: gck@gck.gorlice.pl.;

 • w GCK wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sylwester.firszt@um.gorlice.pl, na nr tel. 18 35 51 220 lub korespondencyjnie na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Józefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

 • Pani/Pana dane osobowe wykonania zadań statutowych Gorlickiego Centrum Kultury zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862) i innych ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych przez Gorlickie Centrum Kultury umów i porozumień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO).

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, porozumień oraz zgód. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania


Informacja dotycząca systemu monitoringu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO,

informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu w Gorlickim Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury  jest Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl;;

2) w Gorlickim Centrum Kultury wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sylwester.firszt@um.gorlice.pl lub korespondencyjnie na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich i ochrony mienia na terenie monitorowanym;

4) podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357);

5) zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy od dnia rejestracji (nagrania);

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Dyrektora Gorlickiego Centrum Kultury z siedzibą Gorlickie Centrum Kultury dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage’a na portalu  Facebook,

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl.
 • Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road Dublin 4,
  D04 X2K5 Dublin, IRELAND, phone:   +0016505434800
  fax:  +0016505435325,

https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 1. Inspektor Ochrony Danych

Każdy z Administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych:

 • Gorlickie Centrum Kultury

– telefonicznie/ mailowo: tel. 18 5346180, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl lub

– pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres korespondencyjny,

 • Meta Platforms Ireland Limited

– na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 1. Kategorie osób, których dane przetwarzamy

W związku z prowadzeniem fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

– osób odwiedzających fanpage,

– osób które dokonały subskrypcji  fanpage’a poprzez klikniecie „lubię to” lub „obserwuj”,

– osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,

-osób które przesłały do nas prywatną wiadomość.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym, w szczególności: imię i nazwisko lub pseudonym/nazwę oraz wizerunek.

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a jednostki, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”  udostępnionej przez portal społecznościowy stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na portalu, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez jednostkę jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/GCKGorlice/?locale=pl_PL

na warunkach i zasadach określonych przez wymienione portale społecznościowe  i informowanie za ich pomocą o działalności jednostki oraz o osiągnięciach i umiejętnościach uczestników wydarzeń organizowanych przez GCK. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności jednostki oraz osiągnięć umiejętności uczestników wydarzeń, także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez w/w portale, dostępnych pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy,

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania portalu Facebook i jego  międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym w/w firma  wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”,  będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach, tj. 2 lata na zasadach określonych przez Facebook.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage jednostki, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 1. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portali społecznosciowych jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez właściciela strony.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.