Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej. Podejmowane przez GCK działania od wielu lat tworzą mapę wydarzeń artystycznych miasta i regionu odpowiadając na potrzeby kulturalne mieszkańców. W strukturze organizacyjnej GCK funkcjonują cztery świetlice osiedlowe usytuowane na terenie miasta. Gorlickie Centrum Kultury prowadzi ponadto zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne i rytmiczno-taneczne.

Zdjęcie ilustrujące front Gorlickiego Centrum Kultury.

Glinik

 Zakładowy Dom Kultury „GÓRNIK”

W maju 1949 roku rozpoczęto prace budowlane Zakładowego Domu Kultury „Górnik”. Nakładem dużego wsparcia finansowego Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik oraz społecznego zaangażowania załogi prace ukończono w czasie sześciu lat. W dniu 12 stycznia 1956 roku oddano do użytku Zakładowy Dom Kultury „Górnik” w Gliniku. Z Klubu Fabrycznego przeniesiono do niego działalność biblioteki oraz zespołów świetlicowych.

W Zakładowym Domu Kultury „Górnik” swą działalność prowadziły wówczas m.in.:

 • Amatorski Zespół Teatralny,
 • zespoły taneczne i muzyczne „Halniaki” i „Kornuty”,
 • orkiestra estradowa,
 • Teatr Lalki i Aktora „Dorotka”,
 • Zakładowa Orkiestra Dęta,
 • Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”,
 • Amatorski Klub Filmowy „Beskid”,
 • Amatorski Klub Fotograficzno-Filmowy „Apropo”,
 • Zakładowe Koło Polskiego Związku Filatelistów,
 • Klub Krótkofalowców,
 • kino „Górnik” posiadające salę kinową na 530 miejsc z nowoczesną jak na owe czasy aparaturą kinową.

Ponadto w ZDK „Górnik” zaaranżowana została Sala Tradycji i Pamiątek „Glinika”, która była atrakcją historyczną odwiedzaną przez delegacje państwowe, resortowe i towarzyskie przyjeżdżające do fabryki.

Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Instytucja została powołana 1 października 1982 roku na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Naczelnikiem Miasta Gorlice i Dyrektorem Naczelnym Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”. Powstała w wyniku połączenia działalności kulturalno-wychowawczej Zakładowego Domu Kultury „Górnik” i Miejskiego Ośrodka Kultury. Jej bazą stał się wzniesiony w 1956 roku budynek Zakładowego Domu Kultury przy ul. Michalusa 4.

Przedmiotem działalności placówki było:

 • rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym
 • edukacja kulturalna i przygotowanie do odbioru sztuki
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną
 • organizowanie rozrywek, zabawy i rekreacji kulturalnej.

Zgodnie z podpisaną umową Dyrekcja Fabryki udostępniła w użytkowanie GCK wszystkie pomieszczenia ZDK do wspólnej działalności kulturalno-wychowawczej przy czym pod względem administracyjno-gospodarczym gospodarzem obiektu była Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”. Zobowiązywała się ona ponosić koszty utrzymania budynku, remontów kapitalnych i bieżących oraz zatrudnienia pracowników obsługi. Do Naczelnika Miasta należało zabezpieczenie środków na działalność podstawową oraz kadrę merytoryczną. W GCK utrzymane zostały wcześniejsze formy aktywności kulturalnej i edukacyjnej Zakładowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury takie jak: Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”, Teatr Małych Form Teatralnych, Zakładowe Koło Polskiego Związku Filatelistów, Klub Krótkofalowców, Koło Modelarstwa Lotniczego, Koło Szaradzistów „Omega”, zespół poezji śpiewanej „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego.

Od momentu powołania GCK powstawały także nowe formy działalności m.in.:

 • Teatrzyk Lalkowy „Promyczek”,
 • zespoły muzyczne: „Select”, „Paragraf”, „Kropla życia”, „Aqavoice”, „The Feast of Frends”’, „Vent”
 • zespół wokalno-taneczny „Dzieci Pana Stefana”
 • Zespół Tańca Współczesnego „Trio”
 • zespoły taneczne „Nutki”, „Wesołe nutki”, „Balans”, „Swing”
 • Gorlicka Grupa Teatralna „Promień”
 • zespoły teatralne: „Orzeszek”, „Esy-Floresy”
 • Klub Miłośników Tańca
 • Zespół Cheerleaders
 • W latach 2002 – 2005 pod nazwą Akademia Słowa odbywały się warsztaty z zakresu recytacji prowadzone przez wykładowców  Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.
 • Klub Fitness, koła plastyczne oraz wiele innych.

Oferta kulturalna GCK dostosowywana była do potrzeb środowiska i dokonujących się zmian w życiu społecznym miasta. W 1985 roku uruchomiona została filia GCK – świetlica w Sokole. We wrześniu 1988 roku w swoją działalność wznowiło kino „Legenda”. W listopadzie 1990 roku uruchomiony został także „Klub Bravo”, który prowadził sprzedaż prasy zagranicznej, kaset video, pomocy do nauki języków obcych oraz artykułów papierniczych. W klubie znajdowała się jedna z pierwszych i największych w Gorlicach wypożyczalnia kaset video. W wyniku działalności klubu pojawiły się pierwsze giełdy sprzętu radiowo-telewizyjnego, elektronicznego, płyt i kaset video oraz kiermasze książek. W roku 1994 w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska” utworzono dwie świetlice osiedlowe GCK – na osiedlu Korczak „Harcówka” i w Klubie „Jubilat” na osiedlu Magdalena. W ten sposób ułatwiono dzieciom i młodzieży z tych części miasta dostęp do zajęć tanecznych, plastycznych i teatralnych. W 1999 roku Zarząd i Rada Miasta Gorlice wykupiła budynek od Związków Zawodowych i oddała go w administrację Gorlickiemu Centrum Kultury. Wykonano remonty instalacji centralnego ogrzewania, parkietu w sali tańca, odnowiono także pomieszczenia służące do działalności merytorycznej. W późniejszych latach wykonano też wymianę instalacji elektrycznej oraz inne prace remontowe. Od roku 2000 instytucja realizuje również swoje działania w sześciu świetlicach osiedlowych: przy ulicach Dukielskiej, Tuwima, Pod Lodownią, Krasińskiego, Wyszyńskiego i Michalusa. Mieści się biblioteka ze zbiorem ponad 10 tysięcy książek przekazana nieodpłatnie przez Związki Zawodowe Fabryki Maszyn. Ponadto by ułatwić korzystanie z oferty kulturalno-edukacyjnej GCK instruktorzy placówki rozpoczęli prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych i plastycznych w gorlickich szkołach i przedszkolach. Na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzona została termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W budynku GCK działały kluby sportowe:

 • Ludowy Klub Sportowy „Pogórze”,
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Radość”,
 • Zapaśniczy Klub Sportowy

Na potrzeby klubów zostały zaadaptowane pomieszczenia niskiego parteru – znajdują się w nich trzy sale gimnastyczne (sekcja podnoszenia ciężarów, sekcja tenisa stołowego, sekcja zapasów).

Ponadto użytkownikami części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Michalusa 4 były:

 • Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”,
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”,
 • Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
 • Koło Wędkarskie

Janusz Zięba – Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury
dyrektor@gck.gorlice.pl

 

Dominika Tajak – zastępca dyrektora
dominikatajak@gck.gorlice.pl

 

Beata Lech-Puścizna – Główny Księgowy
gck@um.gorlice.pl

 

Jolanta Wiktorska – Technik rachunkowowści

gck@um.gorlice.pl

 

Halina Dobek – Specjalista ds. administracyjnych
gck@gck.gorlice.pl

 

Kinga Rejman – Referent ds. promocji

promocja@gck.gorlice.pl

 

Tomasz Tajak – Instruktor ds. teatru i plastyki
tomasztajak.teatr@gck.gorlice.pl

 

Barbara Fugiel – Instruktor ds. teatru
swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl

 

Magdalena Rak – Instruktor ds. plastyki
plastyka@gck.gorlice.pl

 

Klaudia Jaśkowska – Instruktor ds. tańca

klaudia@gck.gorlice.pl

 

Piotr Kretowicz – Instruktor ds. rozrywek umysłowych
piotr.kretowicz@poczta.fm
tel. 696 822 883

Stanisław Dziedziak – Koordynator Chóru Kameralnego „Belfersingers”
belfersingers@gmail.com

 

Danuta Lewek – Instruktor kulturalno-wychowawczy
swietlica.sokol@gck.gorlice.pl
tel. +48 18 353 12 19

 

Katarzyna Dyczko – Instruktor kulturalno-wychowawczy
tel. +48 18 352 01 80
swietlica.wyszynskiego@gck.gorlice.pl

 

Katarzyna Grochowska – Instruktor kulturalno-wychowawczy
tel. +48 18 352 40 74
swietlica.podlodownia@gck.gorlice.pl

 

Agnieszka Mosoń-Malisz – kierownik RZT Pogórzanie

agnieszka_m@op.pl

 

Wojciech Wójcik – Realizator światła, elektryk
light@gck.gorlice.pl

 

Mateusz Miarka – Technik obsługi sceny

 

Aldona Strugała-Piórkowska – Inspicjent

 

Marcin Ruwiński – Portier

 

Andrzej Rybczyk – Kierowca

 

Bożena Padoł – Pracownik gospodarczy

 

Beata Karp – Pracownik gospodarczy